ข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง 4G Go Together 4.0


ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง 4G Go Together 4.0 วิทยากรโดย คุณกิตติ์ธเนศ โภคินบุญพิศุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญ RR Model ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 040305