ข่าว

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก


1.สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564- 5 มีนาคม 2564

- แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ

- แผนงานวิจัยสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

- แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ

- แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

- แผนงานวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

- แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

- แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ

- แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

- แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2565.php

2. เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นได้แก่

- โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก

- โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนใน เชิงพาณิชย์

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/unrn/index.php

3. กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ขอเชิญผู้สนใจร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทย ยื่นสมัครขอรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cmdf.or.th/home/