ข่าว

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "การเขียนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.,รศ.)" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุมณี  มากมี อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมายังสำนักวิจัยฯ หมายเลขภายใน 9856 อีเมล์ phanicha@northcm.ac.th