ข่าว

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา"


สำนักวิจัยและบริการร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ"จริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ นักศึกษา" วิทยากร โดย ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคนศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมายังสำนักวิจัยฯ หมายเลขภายใน 9856 อีเมล์ Anocha@northcm.ac.th