ข่าว

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม”


ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม” จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม Green Nimman CMU Residence (UNISERV CMU) จังหวัดเชียงใหม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย.-12 ต.ค.2563ลงทะเบียนได้ที่ http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/workshop/