ข่าว

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับอาจารย์และบุคลากร ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://bit.ly/3jjSdgg