ข่าว

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562


สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดทำปฏิทินการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ : https://northcmu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anocha_northcm_ac_th/ElOi-xvLJPFIhkvZ0tGTIKABQPnbag2FzL0QBjgoap0ftQ?e=TwoMim