ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


สถานที่ตั้ง

สำนักงานอธิการบดี (Office of the President)

สำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1)

ที่อยู่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทราศัพท์ 053 819 999 โทรสาร 053 819 998

อีเมลล์ info@northcm.ac.th

 

ส่วนงานภายได้การดูแลของสำนักงานอธิการบดี

รหัสส่วนงาน

ชื่อการแบ่งส่วนงาน

Office of the President

505-0101

งานทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Section

505-0201

งานสารบรรณ

Documentation Section

505-0301

งานยานพาหนะ

Transportation Section

505-0401

งานบัญชีการเงิน-บัญชี

Accounting Section

505-0402

งานบัญชีการเงิน-การเงินและพัสดุ

Finance and Inventory Section

505-0403

งานบัญชีการเงิน-กองทุนเพื่อการศึกษา

Student Loans Section

505-0501

งานอาคารสถานที่-อาคารและสถานที่

Facilities Management Section

505-0502

งานอาคารสถานที่-ภูมิทัศน์

Landscape Maintenance

505-9999

กองกลางสำนักงานอธิการบดี

General Office, Office of the President

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปรัชญา
“พัฒนาบุคลากร พัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี”

ปณิธาน
“มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมอันก่อให้เกิดการพัฒนา สังคมที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
“สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ
 
“พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์”

ภารกิจ
ภารกิจของ สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย

(1)    ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดและงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
(2)    ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
(3)    ดำเนินงานเกี่ยวกับการบัญชี  และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
(4)    ดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป งานช่วยอำนวยการ เลขานุการ และงานยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัย
(5)    เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายจัดทำแผนงานหรือโครงการของมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำและวิเคราะห์แผนงานโครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
(6)    ติดตาม  เร่งรัด  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนด
(7)    ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
(8)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร

บุคลากร

สมเกียรติ คำสุข 
ผอ.สำนักงานอธิการบดี

นรวรรธน์ ธนันทวีภิรมย์
งานสารบรรณ
เลขา รองอธิการบดี

ปัณฐ์ณธร โลจนภีระพงศ์
งานสารบรรณ
เลขา รองอธิการบดี

จุลกาญจน์ เกษมทรัพย์
งานสารบรรณ
เลขา อธิการบดี

 

นางจิณณ์ณิตา กาฬบุตร
งานสารบรรณ

 

 

ยุพิน จินดาธรรม
งานกองทุน

 

 

เบญจมาภรณ์ จังหวะเลิศ
งานทรัพยากรมนุษย์

 

นายณัฐวุฒิ อินทชัย
งานทรัพยากรมนุษย์

พริ้มเพรา ลาภปัญญา
งานบัญชี

 

เกสร จันทรมณี
งานบัญชี

 

 

สนธิพันธุ์ รักไทย
งานบัญชี

 

 

สุชานาถ ศิริ
งานบัญชี

 

 

กัญญานัช แพ่งสภา
งานบัญชี

 

ประภัสสร สังข์ทอง
งานการเงิน

ธัญญารัตน์ กัณสิทธิ์
งานการเงิน

มิอี ดำรงชูทรัพย์
งานอาคารสถานที่

ต่อพงษ์ ทาคำ
งานยานพาหนะ

พิเชษฐ์ คำป้อ
งานยานพาหนะ