ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานที่สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. เป็นต้นว่า การจัดระบบงานเอกสารให้เป็นระบบ  การรวบรวมกิจกรรมและหรือโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น นอกจากนี้ในด้านการเรียนการสอนได้กำหนดให้ อาจารย์เข้าร่วมอบรมวิธีการสอน เทคนิคในการสอนแบบต่าง ๆ การอบรมเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เป็นต้น
          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้น ในปีการศึกษา 2544 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับ ติดตาม และบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบ แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อบังคับ มนช. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการจัดระบบการบริหารงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยยกสถานะของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 สภามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีมติในการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสำนักประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อกำกับ ติดตาม และบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

3. เพื่อประสานและสร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

4. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและสำนักวิชาการ

วิสัยทัศน์


ปรัชญา
        วัฒนธรรมคุณภาพ คือ คุณภาพสถาบัน

ปณิธาน
            มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  

วิสัยทัศน์
        มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสร้างวัฒนธรรมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร นำสถาบันสู่คุณภาพมาตรฐานสากล

พันธกิจ
        พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างคุณภาพสถาบัน โดยการสร้างสำนึกคุณภาพ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กร ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภารกิจ

1. ประสานและส่งเสริมให้หน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย นำนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

3. สร้างสำนึกคุณภาพ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ

4. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

5. เป็นแหล่งรวมรวมสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

6. ให้ความรู้ ทักษะ และการบริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

7.พัฒนางานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

บุคลากร


 

 

อาจารย์ ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวเปรมวรา แก้วชมภู
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา