ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน

ปรัชญา 

"ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี"

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ยอมรับ เชื่อมั่นในคุณภาพสถาบันและตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่สื่อสารการตลาดแบบมืออาชีพให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของภาคเหนือ

พันธกิจ

1. มุ่งด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร อย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแรกเข้า

2. สื่อสารและเผยแพร่ อัตลักษณ์ (Science and Technology) ของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนางานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแรกเข้าในแต่ละปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก เน้นการเผยแพร่การเป็นสถาบัน  “แหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร

บุคลากรอาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์
รองอธิการบดี


ศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา


นายกิตติพงศ์  ผาบุตร
หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร  


นางสาวสิรินทร์รัตน์ สายเครื่อง
งานประชาสัมพันธ์


นางอุมาพร เสียงสูง
งานประชาสัมพันธ์


นายศักรินทร์ ใจมา
งานแนะแนวและรับสมัคร