ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ปรัชญา 

"ประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด นำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี"

 

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาด เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ ยอมรับ เชื่อมั่นในคุณภาพสถาบันและตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่สื่อสารการตลาดแบบมืออาชีพให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของภาคเหนือ

 

พันธกิจ

1. มุ่งด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร อย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาแรกเข้า

2. สื่อสารและเผยแพร่ อัตลักษณ์ (Science and Technology) ของมหาวิทยาลัย

3. พัฒนางานด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร

บุคลากร

 


อาจารย์ชุติมา  ชวสินธุ์

รองอธิการบดี


ศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา


นายกิตติพงศ์  ผาบุตร

หัวหน้าศูนย์สื่อสารองค์กร  


นางสาวสิรินทร์รัตน์ สายเครื่อง

งานประชาสัมพันธ์


นางสาวสุพิชญา ทามณีวรรณ

งานประชาสัมพันธ์


นายศักรินทร์ ใจมา

งานแนะแนวและรับสมัคร


นายธีรพจน์  เชื้อเรือนงาม

งาน NCU Media


นายสหนันท์  สกุลสิริวิทย์

งาน NCU Media