Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป ร่วมด้วย อาจารย์พรพิมล จันทร์เพ็ญ และอาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช และนักศึกษาจากสาขาวิชารัฐประศาสนาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ (เพื่อนช่วยเพื่อน) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระต่อสังคม ณ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ผลักดันและเติมเต็ม นักศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะการใช้ชีวิต ทักษะด้านสังคม (SOFT SKILLS) ผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้พิการ หน้าที่ของสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา แต่จำเป็นต้องสร้างทักษะด้านสังคม ทักษะการใช้ชีวิตร่วมด้วย เพื่อพร้อม อยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทัน นักศึกษาจำเป็นต้อง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเข้าถึงความรู้ การเข้าถึงสังคมเทคโนโลยีช่วยให้ นักศึกษาได้เรียนรู้ แต่สิ่งหนึ่งที่เด็กทุกคนต้องมีและต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา คือ การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมถึง พยายามหาจุดเด่นของตนเองและ สุดท้ายการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกอย่าง สอดรับกับบัณฑิตในยุคใหม่ที่ถึงพร้อมด้วย SOFT SKILLS