Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สามชัย จิระภัทรศิลป วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์รุ่งอรุณ หน่อคำ คณะนิติศาสตร์ ได้รับบัตรเครื่องดื่มจากร้าน Starbucks ภาควิชาศึกษาทั่วไปขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ มิติการพัฒนาสู่การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Circular Lifestyle for the 21 Century) จัดโดยภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM