Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปะศาสตร์ ประกอบด้วย
1) นายอภินัทธ์ พีระสุทธินันท
2) นายณัฐดนัย ดวงมูล
3) นายพลอธิป ใจมูล

ในโอกาสชนะการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผลิตสื่อวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต “โครงการ Strong -จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงใหม่” สนับสนุนโครงการ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่