Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รับมอบเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฏาน จากอาจารย์ชินวร ชวสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อนำมาเพาะและเก็บผลผลิตมาประกอบเป็นอาหาร หรือนำไปจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้พิเศษให้กับตนเอง และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563