Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น 1 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร