Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "รู้เท่าทันกฎหมาย ไม่เสียหายกับชีวิต"
โดยอาจารย์ปาณิษตรา บุญส่ง อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายให้แก่นักศึกษา
ในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่