Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การรู้เท่าทัน Social Media”
โดยพ.ต.ท.ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรแม่ใจ จังหวัดพะเยา
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่