Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์คณาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักจัดการความรู้เพื่อชุมชน: ภาคเหนือ
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562. เวลา 9.00-12.00 น.
จัดโดย  เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่