Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่อต้านคอร์รัปชั่นประจำปี 2562 “Zero Corruption Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ D - Passport

ทั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลในโลกการเงินดิจิทัล” ที่จัดขึ้นภายในงาน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–12.00 น. ณ อาคารหอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่