Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ในโอกาสเข้ารับรางวัล คนเด่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา