ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(ห้องสมุด)

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำแห่งความภาคภูมิใจของภาคเหนือด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดดเด่นด้านความรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ระบบสืบค้นหนังสือออนไลน์        

มาตรการ COVID กับห้องสมุด

แนะนำหนังสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้บริการ