Law Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์20 กันยายน 2561  

คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พิธีไหว้ครู น้อมจิต วันทาบูรพ คณาจารย์" มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะนิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม "พิธีไหว้ครู น้อมจิต วันทาบูรพ คณาจารย์" มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 อันเป็นประเพณีดีงามที่ศิษย์จะได้มีโอกาส น้อมระลึกถึงคุณ ครู บา อาจารยฺ์ที่สั่งสอน อบรมวิชาความรู้ คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยงานได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561  

พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น

คณะนิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดี 
กับ ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ 
ในโอกาสที่ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 
ในพิธีรำลึกวันสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่18 ประจำปี 2561

14 กันยายน 2561  

กิจกรรม วิ่งฮอมบุญ 11 ตำบล ครั้งที่ 1

คณะนิติศาสตร์ ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคม ในการร่วมวิ่งฮอมบุญ 11 ตำบล ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
" สานใจ สานพลัง ให้โรงพยาบาลสันป่าตอง" 
เพื่อหาเงินช่วยชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เราหวังจะส่งต่อพลังใจ พลังเพื่อใหสังคมน่าอยู่


อ่านต่อทั้งหมด

เกี่ยวกับคณะประวัติ 

        คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2546 โดยได้รับความเห็นชอบจากผลการประชุมของสภาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2547 ลงวันที่ 8 เมษายน 2547 ให้เป็นสาขาวิชานิติศาสตร์ ภายใต้สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขานิติศาสตร์จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนนับแต่เดือนมิถุนายน 2547 ภายใต้สังกัดของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นต้นมา

       ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2549/29 วันที่  28 สิงหาคม 2549 สาขานิติศาสตร์ได้รับการอนุมัติตามโครงการ เพื่อยกระดับสาขาขึ้นเป็นคณะ สาขานิติศาสตร์จึงได้แยกตัวจากสังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และจัดตั้งขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์ อย่างสมบูรณ์และถาวรในปีการศึกษา 2550 โดยมีหน่วยงานในสังกัดของคณะนิติศาสตร์  คือ สาขานิติศาสตร์  มีความรับผิดชอบในการเปิดรายวิชาตามแผนการศึกษาตามหลักสูตรของคณะและยังได้เปิดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายให้แก่คณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่อีกด้วย

       ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมในการวางระบบและกลไกในการปรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์

 

ปรัชญา

      มีความรู้ คู่คุณธรรม ผู้นำบริการสังคม

ปณิธาน

      กฎหมายคู่ความรู้ นำทางสังคมที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

      ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ชำนาญปฏิบัติ พัฒนางานวิจัยให้สังคม

วิธีสมัคร


1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ปุ่มด้านล่าง
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครของคุณ และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดที่ระบุในหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มใบสมัคร
3. ส่งแบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ติดต่อ / ข้อร้องเรียนคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่