รายงานการเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

NORTH-CHIANG MAI UNIVERSITY

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล

เอกสารหรือ URL

1.1
มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา
-
Website มหาวิทยาลัย
1.2
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดเผยประกอบด้วย
-
(1) โครงสร้าง
สำนักงานอธิการบดี
โครงสร้างองค์กร
-
(2) ข้อมูลผู้บริหาร
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
-
(3) อำนาจหน้าที่
สำนักงานอธิการบดี
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ประกาศส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
-
(4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รองอธิการบดี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ระยะที่ 5 ปีการศึกษา 2565-2569
แผนปฏิบัติการประจำปี
-
(5) ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานอธิการบดี
ศูนย์สื่อสารองค์กร
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Website มหาวิทยาลัย
Tel:053819999
e-mail : info@northcm.ac.th
แผนที่

การบริหาร

1.3
การบริหารงานแผนการดำเนินงานประจำปี
รองอธิการบดี
แผนปฏิบัติการประจำปี
1.4
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รองอธิการบดี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
1.5
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รองอธิการบดี
อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลตาม EdPEx
1.6
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ส่วนงานสนับสนุนวิชาการ
คู่มือการใช้งานระบบออนไลน์

การบริหารงบประมาณ

1.7
การบริหารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-
เป็นข้อมูลภายในไม่สามารถเผยแพร่ได้
1.8
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-
เป็นไปตามงบการเงินประจำปีการศึกษาที่รายงานต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การบริหารงานบุคคล

1.9
การบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล
งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา 2551
1.10
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (SAR) ข้อ 5.1
1.11
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
1.12
รายงานผลการบริหารและพัฒนางานบุคคลประจำปี
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (SAR) ข้อ 5.1

เกี่ยวกับการจัดการศึกษา

1.13
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
รองอธิการบดี
ข้อมูลการจัดการศึกษา
1.14
ข้อมูลหลักสูตรที่สภาสถาบัน อุดมศึกษาอนุมัติ
สำนักวิชาการ
ข้อมูลหลักสูตร
1.15
ข้อมูลการให้บริการทางวิชาการ
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
การให้บริการทางวิชาการ
1.16
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (SAR) บทนำ
1.17
ข้อมูลผลงานวิชาการ
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
1.18
ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ข้อมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อ

ข้อมูล

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล

เอกสารหรือ URL

2.1
ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์
-
Website มหาวิทยาลัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
2.2
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3
รายงานประจำปี
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (SAR)
2.4
รายงานทางการเงิน
-
เป็นไปตามงบการเงินประจำปีการศึกษาที่รายงานต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2.5
ข้อมูลเกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
2.6
การเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลในรายงานประจำปี
รองอธิการบดี
ข้อมูลด้านธรรมาภิบาล
-
(1) นโยบายด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
รองอธิการบดี
-
-
(2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รองอธิการบดี
-
-
(3) โครงการ/กิจกรรมด้านธรรมาภิบาล
รองอธิการบดี
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน
-
-
(4) ผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
รองอธิการบดี
เป็นไปตามรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (SAR) ข้อ 5.1 (4)

3. การจัดระบบและช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล

เอกสารหรือ URL

3.1
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยผลการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณะ
สำนักงานอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
3.2
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
สำนักงานอธิการบดี
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3.3
การเปิดเผยข้อมูลผลดำเนินการในเว็บไซต์หลักของสถาบันอุดมศึกษา
-
Website มหาวิทยาลัย
3.4
ช่องทางการเปิดเผยผลการดำเนินงาน
-
Website มหาวิทยาลัย
Facebook Fanpage
3.5
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน
-
Website มหาวิทยาลัย
Line @:@northcm
e-mail:info@northcm.ac.th
Facebook Fanpage
3.6
Social Network ของหน่วยงาน
-
Facebook Fanpage
youtube
TikTok
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5381-9999, โทรสาร 0-5381-9998
อีเมล์ info@northcm.ac.th