ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ก่อตั้งเป็นวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยอาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด ซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นคนเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาพระราชดำรัสที่ว่า "การให้เป็นความสุขที่แท้จริง การสร้างและการพัฒนาใด เสมอด้วยการให้การศึกษาไม่มี" เป็นแรงบันดาลใจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของภาคเหนือที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสาขาวิชาการจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Management) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2542

 • ในปีการศึกษา 2543 ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอน จำนวน 2 คณะ และ 1 ภาควิชา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาศึกษาทั่วไป
 • ในปีการศึกษา 2545 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และได้โอนภาควิชาศึกษาทั่วไปเข้าไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ซึ่งปัจจุบันคือคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์)
 • ในปีการศึกษา 2549 ได้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์
 • ในปีการศึกษา 2554 ได้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยได้รับการเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 22 หลักสูตร รวม 5 คณะ คือ (1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2) คณะบริหารธุรกิจ (3) คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ (4) คณะนิติศาสตร์ และ (5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม โดยให้ความสำคัญยิ่งต่อการสร้างพื้นฐาน และสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนดี มีความพร้อมและใฝ่ใจในการริเริ่มการเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง ตลอดจนสามารถสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยคุณลักษณะของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จะต้องเป็นคนดี เป็นผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นผู้ที่รู้จริง ทำเป็น เก่งเทคโนโลยี ภาษาดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ มีจริยธรรม

วัตถุประสงค์

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญมี 6 ประการ คือ

 1. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • มีความสามารถประยุกต์ใช้วิชาการ สู่การปฎิบัติอย่างแท้จริง
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อตรง ขยัน และเที่ยงธรรม
 • มีทักษะทางเชาวน์ปัญญา สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ
 • มีทักษะในการดำเนินความสัมพันธุ์กับบุคคลอื่นๆ รวมทั้ง การทำงานเป็นทีม
 • มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญให้แพร่หลาย
 2. ส่งเสริมการใช้ความรู้ความสามารถของอาจารย์ นักศึกษา และอุปกรณ์การสอนของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน
 3. ร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ในการอนุรักษณ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นภาคเหนือ
 4. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
 5. เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพทุกกลุ่มสาขาวิชาอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์รับรอง มาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ 2558-2560: 

“เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน รองรับการเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (AEC)”

บุคลากร


นางสาวสุพิศ ตั้งกมลกุล

หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษา

นายบดินทร์ แขไข

รองหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษา

น.ส.กัลย์ฐิตา พันธุ์ชัชวาล

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา

นางสาวลลิตา ปิงพยอม

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา