ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

              ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดดำเนินการพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 เพื่อเป็นศูนย์ฯ  ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และสร้างความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นศูนย์ฯ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง คือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (LAB1) จำนวนคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB2) จำนวนคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปี พ.ศ.2546 ศูนย์ฯจึงได้ขยายการให้บริการเพิ่มเติมพร้อมกับย้ายสถานที่ตั้งมายังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

             ในปีการศึกษา 2544 และปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ปรับโครงสร้างและแผนภูมิการบริการใหม่ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2545/12 เห็นชอบและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่ปรับปรุงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยน “กองบริการศึกษา” เป็น “สำนักงานส่งเสริมและบริการ” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวมศูนย์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบเป็นขั้นตอนมากขึ้น ดังนั้นศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงสังกัดภายใต้สำนักส่งเสริมและบริการจนถึงปัจจุบัน และศูนย์ฯ ยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของศูนย์ฯ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย

             ในปัจจุบันทางศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ซึ่งมีโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเปิด มีการทำงานแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ตระกูล IBM eServer iSeries และ xSeries การทำงานของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี Blade Server แบบ Hot Swap รวมถึงมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน และบริการให้กับนักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย

          และในปีการศึกษา 2559 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพัฒนาระบบ NES [NCU Eagle Soft] ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร โดยเริ่มตั้งแต่นักศึกษาเข้าสู่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จนถึงการจบการศึกษา โดยมีส่วนประกอบหลักคือ งานระบบรับสมัคร งานระบบทะเบียน งานระบบบุคลากร งานระบบการเงินและบัญชี งานระบบเทียบโอนและสอบเทียบ งานระบบหอพัก งานระบบกิจกรรมนักศึกษา งานระบบตรวจสอบจบการศึกษา ผ่าน web browser
          และในปีการศึกษา 2565 ได้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบ NES [NCU Eagle Soft] ให้สามารถใช้งานได้ในระบบ Android และ IOS เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรโดยในแรกเริ่มระบบ ออกแบบให้นักศึกษาสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนในรูปแบบ View Data เท่านั้น และบุคลากรมีการเริ่มต้นใช้งานระบบการเข้าและออกงานผ่าน Application

Lab Computer ที่อยู่ในการดูแล มีจำนวน 3 ห้องคือ

  • ห้อง Lab 1 (Smart Learning) 40 ที่นั่ง

  • ห้อง Lab 2 (High Performance) 40 ที่นั่ง

  • ห้อง Lab 3 (Interactive Learning) 40 ที่นั่ง

ห้องเรียนที่อยู่ในการดูแล มีจำนวน 3 ห้องคือ

  • ห้อง IR#1/1 (Inspiration Room 1/1) 20 ที่นั่ง [for Notebook and Learning]

  • ห้อง IR#1/2 (Inspiration Room 1/2) 20 ที่นั่ง [for Meeting and Learning]

  • ห้อง Lab Cisco Academy 20 ที่นั่ง [for Learning]

 

สถานที่ตั้ง

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 71 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เลขที่ 169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

 

กิจกรรมปีการศึกษา 2565

►   ในวันที่ 01-09-2565 ได้มีการส่งตัวแทนคือ นาย นิติธรรม ไชยสังข์ และ นาย เจษฎากร ศิริกุลพันธ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบโครงการ UniCon-University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งข้อมูลในรูปแบบ System to System
►   ในวันที่ 02-09-2565 บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกันทำแผน "ความสุขและเทคโนโลยี" โดยทำการแบ่งตามกลุ่มงาน และมีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในหน่วยงานของศูนย์เอง

►   ในวันที่ 27-09-2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ร่วมกับฝ่ายงานทรัพยากรมนุษย์ ทำการถ่ายภาพบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมไปถึงผู้บริหาร มหาวิทยาลัย สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยต่อไป และยังได้ทำการเชิญชวนให้อาจารย์และบุคลากร เข้ามาใช้งานระบบ NES for Android และ NES for IOS
►   ในวันที่ 17-11-2565 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง การป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ยุคใหม่ โดย Arcserve และ Panda (a WatchGruad Brand) เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและปรับเพื่อนำมาใช้ในองค์กร ต่อไป ผู้เข้าร่วมคือ นายนิติธรรม ไชยสังข์ และ นายเอกชัย บุญทาวงค์

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา “บริการประทับใจ ก้าวไกลไอซีที“

ปณิธาน “มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางไอซีทีและการบริการอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์ “สนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน”

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร

บุคลากร


นิติธรรม ไชยสังข์
หัวหน้าศูนย์ฯ

กอบชัย หนูฉิม
พัฒนาระบบ

วิเชษฐ์ เวียงชัย
งานบริการ

สงวน บุญจริง
พัฒนาระบบ

เอกชัย บุญทาวงค์
งานบริการ

วุฒินันต์ อ่ำศรีเวียง
งานบริการ

เนติพงษ์ วิชารักษ์
พัฒนาระบบ

เจษฎากร ศิริกุลพันธ์
พัฒนาระบบ

กัญญารัตน์ เกิดผล 
พัฒนาเว็บไซต์

จักรกฤษณ์ ทาวิราช
ระบบเน็ตเวิร์ค

อภัสรา นาคเสน
เลขานุการ