ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา
ฝ่ายวิชาการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 สายบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  โดย ผศ.ดร. พัชนีย์ ธระเสนา รับหน้าที่เป็นรองอธิการฝ่ายวิชาการคนแรก ทำหน้าที่บริหาร ดูแลและรับผิดชอบ โดยฝ่ายวิชาการได้ดำเนินพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดมา โดยเน้นการควบคุมคุณภาพและการบริหารจัดการด้านวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต่อมา วันที่ 27 เมษายน 2554 ในการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555/49 วันที่ 1 เมษายน 2555 ฝ่ายวิชาการก็ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็น “สำนักวิชาการ” ทั้งนี้นับจากอดีตถึงปัจจุบัน สำนักวิชาการอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรียงตามลำดับดังนี้

รายชื่ออดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนีย์  ธระเสนา    วาระ  1 พฤศจิกายน 2542–30 เมษายน 2543
2. อาจารย์ชฎิลรัตน์  อัศววิวัฒน์พงศ์ วาระ 1 พฤษภาคม 2543–21 ธันวาคม 2544
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  เอี่ยมศรีทอง    วาระ  22 ธันวาคม 2544–6 กันยายน 2550
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  สินสวัสดิ์    วาระ  7 กันยายน 2550–11 ธันวาคม 2551
5. รองศาสตราจารย์ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม วาระ     12 ธันวาคม 2551–31 มิถุนายน 2555

สำนักวิชาการ มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อให้งานวิชาการมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications Framework for Higher Education หรือ TQF : HEd  โดยมีภารกิจในการบริหารกลุ่มงานสำคัญที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา งานพัฒนาวิชาการและการศึกษา และงานบริการวิชาการและสหกิจศึกษา รวมทั้งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งนี้ สำนักวิชาการมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตร พัฒนาวิชาการ และช่วยการบริการวิชาการ โดยดำเนินงานร่วมกับสาขาวิชาและคณะ เพื่อให้ภารกิจด้านวิชาการมีความก้าวหน้า และการบริการวิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยมีปรัชญาเป็นแนวทางในการดำเนินงานคือ
“วิชาการก้าวหน้า รักษามาตรฐาน  การจัดการคุณภาพ  พัฒนาอย่างยั่งยืน”
 

วิสัยทัศน์


ปณิธาน

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน และวิจัย โดยยึดมั่นในความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม มุ่งรับใช้เชียงใหม่และสังคมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชาความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำแห่งความภาคภูมิใจของภาคเหนือด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดดเด่นด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

 

พันธกิจ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาและให้บริการแก่ท้องถิ่นตามกรอบคุณภาพที่ยึดถือในระดับชาติและสากล โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคม และศักยภาพของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณภาพ พร้อมคุณธรรมและจริยธรรม

ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ให้บริการทางวิชาการทางสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

 

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร

บุคลากร


 

 

 

 

 

ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์
ตำแหน่ง : รองอธิการบดี
อีเมล์ : Surachai@northcm.ac.th