ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยมีการกำหนดนโยบายการบริหารงานที่สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. เป็นต้นว่า การจัดระบบงานเอกสารให้เป็นระบบ  การรวบรวมกิจกรรมและหรือโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น นอกจากนี้ในด้านการเรียนการสอนได้กำหนดให้ อาจารย์เข้าร่วมอบรมวิธีการสอน เทคนิคในการสอนแบบต่าง ๆ การอบรมเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เป็นต้น
          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้น ในปีการศึกษา 2544 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับ ติดตาม และบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติเห็นชอบ แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อบังคับ มนช. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการจัดระบบการบริหารงานภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 โดยยกสถานะของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ขึ้นเป็นสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 สภามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีมติในการปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และได้เปลี่ยนชื่อสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสำนักประกันคุณภาพ

วัตถุประสงค์
            วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง สำนักประกันคุณภาพ ประกอบด้วย
            - เพื่อกำกับ ติดตาม และบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ให้เกิดการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพของทุกหน่วยงานภายในหาวิทยาลัย
            - เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
            - เพื่อประสานและสร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
            - ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

วิสัยทัศน์


ปรัชญา
        วัฒนธรรมคุณภาพ คือ คุณภาพสถาบัน

 

ปณิธาน
            สำนักประกันคุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ     เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

 

วิสัยทัศน์
        - สำนักประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานบริหารจัดการคุณภาพ
        - สร้างวัฒนธรรมคุณภาพทั่วทั้งองค์กร นำสถาบันสู่คุณภาพมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ
        - สำนักประกันคุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
        - เพื่อสร้างคุณภาพสถาบัน โดยการ สร้างสำนึกคุณภาพ        
        - ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กร
        - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ภารกิจ
        -  ประสานและส่งเสริมให้หน่วยงานทุกระดับภายในมหาวิทยาลัย นำนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติ
        -  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
        -  สร้างสำนักคุณภาพ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายในสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
        -  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นำผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้
           ของแผนกลยุทธ์เป็นแหล่งรวมรวมสารสนเทศการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
        -  ให้ความรู้ ทักษะ และการบริการวิชาการด้านการประกันคุณภาพ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร

บุคลากร

 

อาจารย์เชาวลิต เต็มปวน

 ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

นักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา