alternative

ศักยภาพที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ศักยภาพอีกด้านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เชื่อว่า จะมีความเป็นไปได้สูงในการสร้างผู้ประกอบการใหม่นั่นคือ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงและมีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ด้วยจุดเด่นนี้เอง จะทำให้การเชื่อมโยงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องสำอางกับการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่จะมีความเป็นไปได้สูงในเชิงพาณิชย์ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม (Innovation-based Economy) อันเป็นการตอบสนองนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” อีกทั้งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของประเทศไทยนั้นมีการขยายตัวของตลาดสูงมาก และประเทศไทยเองก็เป็นศูนย์กลางธุรกิจความงามในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

1

นักศึกษา
1

องค์กรร่วม
1

โปรเจค
1

คอร์สอบรม

เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดตั้ง “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” หรือ NC-UBI (North-Chiang Mai University Business Incubation) ให้เป็นหน่วยหนึ่งในการบ่มเพาะวิสาหกิจในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยเชื่อมโยงผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยฯ กับโลกธุรกิจอุตสาหกรรม แล้วบูรณาการองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจกับศาสตร์ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือบริษัทจัดตั้งใหม่อย่างน้อย 2 รายที่พึ่งพาตนเองได้ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบ่มเพาะต่าง ๆ ของ NC-UBI เพื่อการพัฒนาไปพร้อมกัน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนนำไปสู่การจัดตั้ง “ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU Student Entrepreneur Club)” ได้ในที่สุด นอกจากนั้น ยังแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและเสริมสร้างกัน

การจัดตั้ง

เริ่มต้นด้วยความเป็นมืออาชีพ


NC-UBI จัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้การบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขึ้นตรงและประสานความร่วมมือกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ และกับคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ซึ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ และเชื่อมโยงผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นในอนาคตสู่กระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่หรือบริษัทจัดตั้งใหม่ อีกทั้งยังมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ และมีผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหาเงินทุน

alternative

ผสานศักยภาพ

เครือข่ายแห่งองค์ความรู้

ศักยภาพอีกด้านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่เชื่อว่า จะมีความเป็นไปได้สูงในการสร้างผู้ประกอบการใหม่นั่นคือ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง ซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช มโนสร้อย และ ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มโนสร้อย ซึ่งเป็นนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ โดยเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมายซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยงานระดับประเทศอย่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นอกจากนั้นยังเป็นผู้บริหารศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม “มโน-เซ่” ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงและมีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับสากล นอกจากนี้คณาจารย์ด้านบริหารธุรกิจที่มีผลงานวิจัยด้านการตลาดเครื่องสำอางค์ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในระดับประเทศ ด้วยจุดเด่นนี้เอง จะทำให้การเชื่อมโยงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องสำอางกับการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ

รูปแบบการดำเนินงานของ NC-UBI

รายละเอียดของระบบงาน


Team Work

ผู้เชี่ยวชาญของ NCUBI

เป็นคณาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และจากภาคเอกชนต่างๆ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

 • 1 ศ.ดร.จีรเดช มโนสร้อย

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : Dr.rer.net.(Immunology) -ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยด้านสุขภาพและความงาม -อาจารย์ประจำหลักสูตร : วท.บ./วท.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง)

 • 2 ศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย

  - วุฒิการศึกษาสูงสุด : Doctor of philosophy in Industrial and Physical - ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยด้านสุขภาพและความงาม - อาจารย์ประจำหลักสูตร : วท.บ./วท.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง)

 • 3 รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.B.A. -ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการนวัตกรรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ -อาจารย์ประจำหลักสูตร : MBA และ DBA

 • 4 อ.ดร.สุธีรา ศรีเบญจโชติ

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) -ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การตลาด -อาจารย์ประจำหลักสูตร : MBA และ DBA

 • 5 รศ.ดารณี ตัณฑวิเชษฐ์

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : M.B.A. -ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การบัญชี -อาจารย์ประจำหลักสูตร : MBA และ DBA

 • 6 อ.ดร.ศิริพันธ์ จุรีมาศ

  วุฒิการศึกษาสูงสุด : กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การบัญชี อาจารย์ประจำหลักสูตร : MBA และ DBA

 • 7 อ.ดร.พัชราภรณ์ ลิมปอังคนันท์

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) -ความเชี่ยวชาญ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การบัญชีบริหาร -อาจารย์ประจำหลักสูตร : MBA และ DBA

 • 8 อ.ดร.สุกฤษฎิ์ ลิมโพธิ์ทอง

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) -ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน -อาจารย์ประจำหลักสูตร : MBA

 • 9 อ.ดร.จตุพร วงศ์มหาดเล็ก

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Business Administration) -ความเชี่ยวชาญ : การบริหารธุรกิจ -อาจารย์ประจำหลักสูตร : DBA

 • 10 ผศ.สุรกิจ คำวงศ์ปีน

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : บช.ม. -ความเชี่ยวชาญ : การบัญชี การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน -อาจารย์ประจำหลักสูตร : บช.บ.

 • 11 อ.ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) -ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคุณภาพและระบบ การจัดการอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การลดต้นทุนการผลิต -อาจารย์ประจำหลักสูตร : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

 • 12 อ.ดร.พันธุ์ทิพย์ นวานุช

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : น.ด. และ ปรด. (การบริหารการพัฒนา) -ความเชี่ยวชาญ : กฎหมาย -อาจารย์ประจำหลักสูตร : น.บ.

 • 13 ผศ.สุชาดา เมฆพัฒน์

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -ความเชี่ยวชาญ : การวิจัย -อาจารย์ประจำหลักสูตร : อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

 • 1 ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

  นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงคนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบริษัทที่ต้องดูแลถึง 14 บริษัท (ในไทย 10 และในประเทศลาวอีก 4) จนได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการประกอบการ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

 • 2 คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง

  กรรมการผู้จัดการกลุ่มภราดร กลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญจากภาคสถาบันการเงิน

 • 1 นายสุรชัย เปียงตั้ง

  -วุฒิการศึกษาสูงสุด : MPA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -ประวัติการทำงาน : (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย/SME Bank) - เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ - เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - เลขาคณะกรรมการรับราคาประเมินหลักประกัน - เลขาคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ ระดับ 3 และ 4 - ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝ่ายการตลาด - ผู้จัดการโครงการ E-Ducument Custodian - ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

Course

หลักสูตรของ NC-UBI

“ ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงครับ อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆและพี่ๆในการออกไปพบกับประสบการณ์การทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ”
TS

NC-UBI Event

กิจกรรมที่ผ่านมา

01

``จุดเปลี่ยน (ธุรกิจ) ... ประตูสู่โอกาสผู้ประกอบการยุคดิจิตอล``

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 21 พฤศจิกายน 2561

คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “จุดเปลี่ยน (ธุรกิจ) … ประตูสู่โอกาสผู้ประกอบการยุคดิจิตอล” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ


02

``จุดเปลี่ยน (ธุรกิจ) ... ประตูสู่โอกาสผู้ประกอบการยุคดิจิตอล``

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 21 พฤศจิกายน 2561

คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “จุดเปลี่ยน (ธุรกิจ) … ประตูสู่โอกาสผู้ประกอบการยุคดิจิตอล” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ/ผู้ประกอบการ