ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา(ห้องสมุด)

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำแห่งความภาคภูมิใจของภาคเหนือด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดดเด่นด้านความรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ระบบสืบค้นหนังสือออนไลน์        

มาตรการ COVID กับห้องสมุด

แนะนำหนังสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว1

2022-05-17

รายละเอียด

หัวข้อเรื่อง

2022-05-04

รายละเอียด

หัวข้อเรื่อง

2022-05-01

รายละเอียด

การให้บริการ