ประวัติการก่อตั้งหน่วยงาน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดดำเนินการพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นคือ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า "ห้องสมุด" ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา"
ตามการประชุมสภาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2545/12 ต่อมาได้มีการขยายอาคารโดยเชื่อมต่อจากอาคารเดิมไปทางทิศเหนือ เป็นเนื้อที่ 375.75 ตารางเมตร ปัจจุบันศูนย์มีเนื้อที่ทั้งหมด 936 ตารางเมตร และที่นั่งอ่านหนังสือ 220 ที่นั่ง ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำแห่งความภาคภูมิใจของภาคเหนือด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดดเด่นด้านความรู้ทักษะ ประสบการณ์ เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ปณิธาน

     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอน และวิจัย โดยยึดมั่นในความซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม มุ่งรับใช้เชียงใหม่และสังคมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัว ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรม หลักวิชาความรู้ เพื่อนำไปสู่ความสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาและให้บริการแก่ท้องถิ่นตามกรอบคุณภาพที่ยึดถือในระดับชาติและสากล โดยคำนึงถึงความต้องการของสังคม และศักยภาพของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
  2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณภาพ พร้อมคุณธรรมและจริยธรรม 
  3. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  4. ให้บริการทางวิชาการทางสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

บุคลากร

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: personnelAbout

Filename: html/personnel.php

Line Number: 7

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: personnelAbout

Filename: html/personnel.php

Line Number: 7