Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่ฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เขต 5 และเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนักศึกษามาจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563