Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย อาจารย์จารุณี ปัญควณิช หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้สอน นำนักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านบริบทสังคมไทยปัจจุบัน เรียนรู้ "การพับดอกบัว ถวายเป็นพุทธบูชา" ณ วัดสันป่าสักวรอุไร อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563