Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาตร์ เข้าร่วมอบรม “หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคน (The Belmont report: Respect for person, Beneficial & non-maleficence, Justice, ) “ทิศทางการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์” จัดโดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท- เชียงใหม่