Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์ ดร.เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ให้เกียรติต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563