Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และอาจารย์เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมกับเจ้าหน้าที่แผนงาน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563