Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์ ดร.ธีรภัทร ประสมสุข ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สังวาร วังแจ่ม และ อาจารย์เสกชัย ชมภูนุช นิเทศการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เมื่อ 11กันยายน 2563

  

  .