Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในรายวิชา “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21” วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่ง (สอวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันคลังสมองของชาติ และโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ร่วมกับ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์