Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์อาจารย์จารุณี ปัญควณิช รักษาการหัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บรรยายเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้พิการ โดยใช้หลักอัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค์ 8) เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ให้มีความพร้อมด้านจิตใจและสังคม ในวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่