Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ร่วมเป็น กรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Cisco อาคาร 4 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่