Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูรพคณาจารย์” ประจำปีการศึกษา 2563 และร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาผู้รับเกียรติบัตรเรียนดี และดีเยี่ยม
ของคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่