Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์Mr.Guo Hui คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นายสิรวิชญ์ อุ้ยวงษ์ศา
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
โดยมีคุณณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี เป็นผู้ประสานงานเพื่อมอบทุนการศึกษา ดังกล่าว​ 
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร อาจารย์เศกชัย ชมภูนุช และโค้ชธนธัติ สองมลธนา ร่วมแสดงความยินดี