Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา​ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา
ภาควิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชวสินธุ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่​