Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคเสาร์-อาทิตย์ รหัส 61) จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน”
ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุม เทศบาลตำบลสันผักหวาน
งานสัมมนาที่เกิดขึ้น นอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้แล้ว ผลพลอยได้ แต่มี...คุณค่าแสนยิ่งใหญ่ จากการจัดงานครั้งนี้
คือ ภาพแห่งความรักและสามัคคี ที่นักศึกษาในรุ่น มีต่อกัน ทุกๆ ท่านช่วยกันทำงาน คนละเล็กคนละน้อย ทั้งที่บางท่านเป็นระดับผู้บริหาร
องค์กร/หน่วยงาน หรือเป็นเจ้าของกิจการ ภาพแห่งน้ำใจ ที่รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีต่อกันเอื้อเฟื้อน้ำใจช่วยงานซึ่งกันและกันทำให้งานสำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีหัวใจของความเป็น...สิงห์เงิน ที่พวกเราคณาจารย์ทุกๆคนภาคภูมิใจ