Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ : กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ คณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้ว คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
อาจารย์นิตยา มูลสาร คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1-3
อาจารย์จารุณี ปัญควณิช คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และโครงงานภาษาไทย ชั้น ม.1-3
อาจารย์ปริยดา วงค์คม คณะกรรมการตัดสินการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และละครภาษาจีน ไม่กำหนดระดับชั้น
จัดโดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่