Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
วิทยากรโดย อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช ผู้ช่วยคณบดี คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB2
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกๆ คน จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ 
ไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียน และการทำงานในอนาคตต่อไป