Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดสอบปลายภาคในวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย ในลักษณะการสอบสัมภาษณ์งาน
จำลองเหมือนสถานการณ์จริง ซึ่งได้รับความกรุณาจากตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา และอาสาสมัครชาวต่างชาติที่ร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่