Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน"
โดย คุณนลินี หอสถิตย์กุล และคุณประพาพร สีลา จากสำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS)
บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่