Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “การมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชาบัณฑิตอุดมคติไทย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่