Social Faculty North-Chiang Mai University

ข่าวประชาสัมพันธ์ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ จัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเป็นผู้ประกอบการและ
สิ่งที่ควรเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน” โดย คุณรัตนา ปาละพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด
และคุณยุทธนา กล้าผจญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด บรรยายให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
บัณฑิตอุดมคติไทย วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่